วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 439 คน
สถิติเดือนนี้ 10690 คน
สถิติปีนี้ 10690 คน
สถิติทั้งหมด 2705130 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ถนนพร่องวัฒนธรรม
ผู้ตั้งกระทู้ : เฉลิมพล
IP : 171.4.235.245
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 03 ก.ค. 60 - 06:09 น.
 
     
  ข้อความ : เรียน นายกเทศบาลตำบลสุเทพ
ตลอดเส้นทางของถนน (ซอย) วัดอุโมงค์จากถนนสุเทพ จนถึง วัดโป่งน้อย เป็นถนนที่แคบ แต่มีผู้ที่มาอยู่อาศัยทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราวจำนวนมาก และนับวันจะมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่พากันมาเที่ยวในพื้นที่นี้ทุกวัน ดังนั้นถนนเส้นนี้จึงมี
1) จำนวนยานยนต์ (รถยนต์ + จักรยานยนต์) พลุกพล่านตลอดทั้งวัน และยิ่งพลุกพล่านมากในช่วงเวลาเร่งด่วน
2) ร้านอาหาร ร้านค้า และประกอบการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งยังมีจำนวนไม่น้อยที่ขาดสุขลักษณะ
3) มีการใช้ขอบถนนเป็นที่จอดยานพาหนะ
4) มีถุงขยะกองไว้ริมถนนจำนวนไม่น้อยในจุดต่าง ๆ
5) มีแผ่นป้ายโฆษณาเลอะเทอะ อุจาดตา
6) มีหญ้า/วัชพืชใต้ป้ายบอร์ดตรงถนนสุเทพขึ้นรกรุงรัง......
ถนนสายนี้มีการกล่าวกันว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเริ่มต้นเรียกเช่นนั้น แต่ถ้าทางเทศบาลไม่สามารถจัดการ/กำกับดูแลปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพของชีวิตให้ดีเหมาะสม ถนนสายนี้น่าจะเรียกว่า ถนน พร่องวัฒนธรรม มากกว่า
การที่ถนนสายนี้มีร้านค้าเก๋ๆ มีการรวมตัวของศิลปินในรูปของการแสดงงาน และขายสินค้าหัตถกรรมทำมือ ยังไม่เพียงพอที่จะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรม เพราะความหมายของคำว่าวัฒนธรรมนั้น ยังหมายรวมถึงความสะอาด มีระเบียบวินัย เจริญหู เจริญตา เจริญใจแก่ผู้ที่มาพบเห็น ทั้งนี้ สิ่งที่ปรากฏข้างต้น 6 ข้อ สะท้อนถึงความ “ยังมีวัฒนธรรมไม่มากพอ” ของถนนสายนี้
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : PARRINYA
IP : 223.207.134.160
โทรศัพท์ : 053810972 , 0801224570
อีเมล์ : max0801224570@gmail.com
วัน-เวลา : 19 ก.ค. 60 - 11:06 น.
ข้อความ : เรื่อง ถนนหน้าหอพัก #พาโนเรสซิเดนซ์ เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน 2 ปี

เรียน เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ

กระผมชื่อ นายปริญญา อายุ 34 เป็นบุตรของ นางจารุวรรณ อายุ 59 ปี เป็นหลานของ นางบุญยวง อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/4 บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลสุเทพ 50200 กระผมมาติดต่อร้องเรียนเรื่อง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าหอพัก #พาโนเรสซิเดนซ์ ติดกับสี่แยก #ต้นโมกข์แมนชั่น ขอให้เจ้าหน้าที่กองช่าง หรือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสุเทพ ช่วย #เบิกเงินงบประมาณ ของ อบจ. เชียงใหม่ หรือ เทศบาลตำบลสุเทพ มาดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานเกือบ 2 ปี แล้ว ร้องเรียนไปหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่รู้ว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเมื่อไหร่ จึงอยากให้ดำเนินการตามที่ผมร้องเรียนเป็นการด่วนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ.

นายปริญญา
19/07/2560
เวลา 11:00 น.
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com