เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 19 คน
สถิติเดือนนี้ 22834 คน
สถิติปีนี้ 60892 คน
สถิติทั้งหมด 2442284 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : การบริการพนักงาน
ผู้ตั้งกระทู้ : ผู้ใช้บริการ
IP : 1.10.216.202
วัน-เวลา : 05 ก.ย. 60 - 15:38 น.
 
     
  ข้อความ : ฉันได้เข้าพาแม่ไปรับบริการหาหมอที่อนามัย การบริการของนั้นดีคะ แต่คำพูดคำจาของคนที่มาตรวจแม่ดิฉันไม่ค่อยสุภาพเลยคะ.ถ้าสบายดีก็จะไม่มาหาหมอคะ อยากให้บริการด้วยใจคะ ไม่ใช่ศักดิ์แต่มาทำงานเดินไปเดินมา ขอความเห็นใจคนมารับบริการด้วยนะคะ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้รักษา
IP : 49.228.232.186
วัน-เวลา : 05 ก.ย. 60 - 18:26 น.
ข้อความ : เหนด้วยคับ ผมโดนพยาบาลพูดจาไม่ดีใส่ด้วยคับ พูดจาก้าวร้าวคับ หน้าก็ดุคับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 06 ก.ย. 60 - 15:36 น.
ข้อความ : เทศบาลตำบลสุเทพ ต้องขออภัยในการบริการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ขอบคุณที่แจ้งเข้ามาค่ะ จะปรับปรุงการบริการของเจ้าหน้าที่นะคะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : vcgvhg n
IP : 1.10.216.146
วัน-เวลา : 06 ก.ย. 60 - 17:03 น.
ข้อความ : เท่าที่ไปมาทุกอย่างก็ดีนะค่ะ พยาบาลดูเเลดีมากทุกอย่างดีค่ะ ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนเคยไป
IP : 182.232.203.147
วัน-เวลา : 06 ก.ย. 60 - 19:32 น.
ข้อความ : เห็นด้วยค่ะ พยาบาลบริการดีคะโดยเฉพาะหมอกุ้งคะ ทำมานานมากไปเมื่อไหร่ก็เจอหมอกุ้งตรวจค่ะ.แต่หลังๆนี้เปลี่ยนบุคลากรการทำงานเยอะ จำไม่ได้ใครเป็นใครคะ. บริการไม่ค่อยดีนัก พูดจาไม่ค่อยสุภาพค่ะ. บางครั้งก็เห็นทำตัว พฤติกรรมไม่เหมาะสมคะ เล่นกันไม่สนใจคนไข้ เจอบ่อยคะ รอตรวจนาน อยากให้แก้ไขค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 07 ก.ย. 60 - 15:55 น.
ข้อความ : จากเหตุการณ์ที่ท่านแจ้งเรื่องเข้ามา นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้องขออภัยในเรื่องทีเกิดขึ้น ซึ่งได้ทำการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว และเรียกเจ้าหน้าที่ของอนามัยมารับทราบ ตักเตือน และให้ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com