เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 1479 คน
สถิติเดือนนี้ 22020 คน
สถิติปีนี้ 60078 คน
สถิติทั้งหมด 2441470 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ร้านเหล้าเปิดเพลงเสียงดังเกินไป
ผู้ตั้งกระทู้ : คนหมู่ห้า
IP : 171.4.251.74
วัน-เวลา : 26 ก.ย. 60 - 23:11 น.
 
     
  ข้อความ : หลายปีมานี้ตำบลสุเทพมีร้านเหล้ามาเปิดเยอะมาก กลายเป็นสถานที่อโคจรของคนเชียงใหม่ไปแล้ว ล่าสุดร้านเหล้าเปิดใหม่อยู่ตรงข้ามฟอเรสท์ ฮิลล์เปิดเพลงเสียงดังมาก ผมไม่เข้าใจว่าเทศบาลให้เปิดได้อย่างไรเพราะรบกวนชาวบ้านเป็นอย่างมาก ไม่มีการควบคุมอะไรเลย คนที่อยู่คอนโดใกล้ๆร้านต้องทนฟังเพลงถึงเที่ยงคืนทุกวัน บางวันก็เปิดเกินเวลาด้วย บ้านผมอยู่ห่างเป็นกิโลยังได้ยิน

หากทางเทศบาลไม่มีการควบคุมยังปล่อยให้ร้านแบบนี้เปิดได้อยู่ต่อไป ไม่นานก็จะมีร้านแบบนี้ผุดขึ้นมาอย่างดอกเห็ด ชาวบ้านคงเดือดร้อนเป็นทะวีคูณ คงจะไม่คุ้มกับภาษีร้านเหล้าที่จ่ายให้เทศบาลอย่างแน่นอน

ขอให้ช่วยดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 02 ต.ค. 60 - 15:12 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ไพโรจน์
IP : 1.46.136.219
วัน-เวลา : 06 ต.ค. 60 - 20:47 น.
ข้อความ : นอกจากเพลงดังแล้ว กลิ่นปิ้งย่างรบกวนมากครับตั้งแต่หัวค่ำถึงสี่ห้าทุ่มยังได้กลิ่น ขอเทศบาลช่วยจัดการให้ด้วย ขอบคุณครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ประชาชน
IP : 49.229.136.112
วัน-เวลา : 03 พ.ย. 60 - 22:11 น.
ข้อความ : รับเรื่องแล้วอย่างไร จัดการยังไงต่อ
นี่ก็ล่วงมาถึงวันที่ 3 พย แล้ว ถึงจะเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงก็จริง แล้วมีสิทธิเปิดเพลงเสียงดังไปทั่วอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะออกไปรื่นเริงกับวันลอยกระทงนะ กลับจากทำงานมาก็อยากพักผ่อน นี่อะไร เล่นดนตรีสดเหรอ เสียงดัง ขนาดว่าพื้นห้องสั่นสะเทือน แบ้วจะทำไง ก็ปล่อยให้ชาวบ้านทนอยู่กันไปอย่างนั้น?

อีกอย่าง ปล่อยให้มาสร้างร้านตรงทางโค้งได้ไง รถจอดตรงทางโค้ง จนเป็นตราย จะโดนรถชนหลายครั้ง ถนนเส้นนี้ แค่ไม่มีรถจอดข้างทาง ก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง บางครั้งก็ถึงขั้นเสียชีวิต ต้องรอให้มีคนตายอีกกี่คน ถึงจะมาจัดการ

รีบจัดการให้เรียบร้อย โดยด่วน ทำงานกันบ้าง ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในสำนักงาน ออกมาดูแลข้างนอกในเขตความรับผิดชอบบ้าง ออกมาดูความเป็นจริง มาดูให้เห็นกับตา ไม่ใช่รอให้คนมาคอยแจ้งตลอดเวลา
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เฉลิมพล
IP : 171.4.251.61
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 10 พ.ย. 60 - 06:16 น.
ข้อความ : ถนนสายนี้เคยถูกเรียกว่าเป็นถนนสายวัฒนะธรรม เมื่อเวลาผ่านมาเริ่มเป็นถนนพร่องวัฒนธธรรม และเวลานี้กล่าวได้เลยว่าเป็นถนนที่ไม่มีวัฒนะธรรม
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com