เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 637 คน
สถิติเดือนนี้ 17402 คน
สถิติปีนี้ 109296 คน
สถิติทั้งหมด 2490688 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ใช้ภาษีประชาชนกับป้ายชื่อใหม่
ผู้ตั้งกระทู้ : เฉลิมพล
IP : 171.4.232.40
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 31 ต.ค. 60 - 06:39 น.
 
     
  ข้อความ : ป้ายชื่อซอย
เมื่อสองวันก่อนที่เว็บบอร์ดแห่งนี้ ผมได้เขียนแสดงความเห็นเชิงตำหนิเทศบาลว่า มีหลักการและเหตุผลอะไรถึงขนาดต้องเปลี่ยนหลักป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ของเดิมก็ยังมั่นคงแข็งแรง ตั้งตรง ไม่เอนเอียงหรือชำรุดเสียหายและยังใช้การได้ดีอยู่ และดูเป็นธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง เสียดายภาษีประชาชน ซึ่งน่าจะใช้งบประมาณส่วนนี้ไปทำนุบำรุง และเสริมสร้างอย่างอื่นที่จำเป็นมากกว่าก่อน วันนี้ก็ได้เห็นหลักป้ายชื่อซอยใหม่มาปักให้เห็นแล้ว ไม่ทราบว่าทางเทศบาลมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์อะไรที่ทำป้ายชื่อใหม่ หรือต้องการทำให้เทศบาลมีเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนะธรรมของตนเอง เมื่อทำไปแล้วก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ได้แต่หวังว่าหลักป้ายชื่อใหม่นี้คงจะทำให้มี มิติทางศิลปะ วัฒนะธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีขึ้น กองขยะที่ถูกทิ้งริมถนน/ริมซอยจำนวนไม่น้อยอุจจาดตา และเป็นที่สะสมเชื้อโรค (เช่น ริมถนนหน้าวัดอุโมงค์) แผ่นป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่ตั้งและที่ปิดอยู่ตามเสาไฟฟ้า ริมถนนและรั้วรกรุงรัง จะถูกดำเนินการจัดการเอาออกไปอย่างยั่งยืนต่อไป ถ้าหากเปรียบเทียบเทศบาลเป็นคน ก็ไม่อยากเห็นคนนั้นแต่งตัวใส่สูทผูกเนคไทด์ทำให้ดูดี แต่คนนั้นไม่ได้อาบน้ำแปรงฟัน และโกนหนวดเครา
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 02 พ.ย. 60 - 09:36 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 08 พ.ย. 60 - 13:51 น.
ข้อความ : เรียน คุณเฉลิมพล
ตามที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องป้ายซอย เทศบาลตำบลสุเทพ ขอชี้แจงว่า ป้ายซอยที่ทางเทศบาลฯได้จัดทำขึ้นตามซอยในหมู่บ้านต่างๆนั้นเกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชน และพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำป้ายซอยดังกล่าว ในครั้งแรกมีการดำเนินการนำร่องในหมู่ที่ 5 ,6 และหมู่ที่ 13 ซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน จัดการประชุม และตั้งชื่อซอยเอง และต่อมามีการดำเนินการจัดทำป้ายซอยเพิ่มอีก 105 ป้าย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,10 ,14 และ 15 โดยเริ่มติดตั้งไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เฉลิมพล
IP : 171.4.234.60
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 10 พ.ย. 60 - 16:39 น.
ข้อความ : ขอขอบคุณที่ชี้แจง ผมเองนั้นมีบ้านพักอาศัยอยู่หมู่ 10 จึงไม่ทราบว่ายังมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีชื่อซอย อนึ่งพบว่ายมีบางซอยยังมีป้ายชื่อเดิมและป้ายชื่อใหม่ติดตั้งคู่กันอยู่
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : จินตนา
IP : 171.96.13.43
วัน-เวลา : 04 ธ.ค. 60 - 13:12 น.
ข้อความ : การตั้งชื่อซอยและจัดทำป้ายชื่อใหม่ เห็นด้วยอย่างมากค่ะ เพราะเวลาคนนอกพื้นที่มาหาจากเมื่อก่อนบอกยากมาก พอมีชื่อซอยชัดเจนก็จะหาได้ง่ายขึ้นและสะดวกในการอธิบายเส้นทาง แต่ว่าบางซอยมีชื่อเดิมซึ่งคนละชื่อคนละทางกับชื่อใหม่ (ควรเอาป้ายเก่าออก) และชื่อใหม่ ถ้ามีซอย 1 ซอย 2 ควรเป็นชื่อเดียวกัน (ปัจจุบันคนละชื่อแต่เขียน ซอย 1 ซอย 2 เพิ่มความงง) อีกนิดนึงตอนทำป้ายน่าจะตรวจทานอักษรเพราะบางซอยสะกดผิด เช่น ผกากรอง เขียนเป็น ผกากอง เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com