เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 638 คน
สถิติเดือนนี้ 17403 คน
สถิติปีนี้ 109297 คน
สถิติทั้งหมด 2490689 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ถนนวัดอุโมงค์
ผู้ตั้งกระทู้ : เฉลิมพล
IP : 171.4.249.154
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 13 พ.ย. 60 - 09:09 น.
 
     
  ข้อความ : เรียนท่านายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ผมใคร่ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้..ผมได้เข้ามาอยู่อาศัยที่หมู่ 10 ต. สุเทพอย่างถาวรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 แต่ก่อนหน้านั้นคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ก็มีวิถีชีวิตต้องเดินทางผ่านพื้นที่นี้ระหว่าง มช. กับไร่แม่เหียะเป็นประจำ จึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้มาตลอด เมื่อเอ่ยถึงถนนวัดอุโมงค์ คนในพื้นที่ หรือคนส่วนใหญ่ จะหมายถึงถนนที่เริ่มจากถนนสุเทพตรงด้านหลัง มช. มุ่งสู่วัดอุโมงค์ และอ้อมเลยไปทางสิบสองปันนาขันโตกจนถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน ถนนเส้นนี้นับว่าเป็นถนนสายหลักที่มียานยนต์ไปมามาก โดยเฉพาะระหว่างชั่วโมงเร่งด่วน ที่ผ่านมาถนนสายนี้ถูกขุดเจาะพรุนตามจุดต่าง ๆ เป็นประจำ เพื่อทำการซ่อมท่อน้ำประปาของการประปาฯ ที่แตกบ่อยมาก หรือไม่ก็ถูกขุดเพื่อทำรางระบายน้ำ จนทำให้ผิวพื้นถนนเสื่อมโทรมลงเพราะปิดปะหลังการขุดไม่มีฝีมือดีพอ จากนั้นทางเทศบาลก็จะใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนปรับปรุงถนนใหม่โดยวิธีปิดทับ (overlay) หลังจากการปรับปรุงแล้วไม่นาน ก็ยังมีการจขุดเจาะเพื่อทำรางระบายน้ำ และการประปาก็ขุดเกือบตลอดถนนเพื่อฝังท่อน้ำประปาใหม่ และปะปิดพื้นผิวถนนอย่างไม่มีคุณภาพ ทำให้ถนนส่วนนั้นขรุขระมากไม่ใกล้เคียงกับของเดิม
เป็นที่น่าเสียดายที่ถนนนี้ถูกปรับพื้นผิวเป็นอย่างดีต้องมาถูกขุดเจาะเสียยับเยิน อย่างไรก็ตามถึงแม้ผิวพื้นถนนไม่ดีเหมือนเดิมแต่ก็ยังใช้ต่อไปได้อีกนานพอสมควร ก็หวังว่าเทศบาลคงยังไม่มีแผนงานตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมถนนนี้เร็ววันนี้ ด้วยเหตุผลความจำเป็นว่าถนนชำรุดทรุดโทรม ถนนที่เป็นอยู่เวลานี้คงใช้ได้ต่ออีกหลายปีถ้าไม่มีการขุดเจาะอีกและไม่มีรถน้ำเกิน 12 ตันเข้ามาวิ่ง แต่ใคร่เห็นทางเทศบาลพิจารณานำงบประมาณไปใช้แก้ปัญหาอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเป็นลำดับ รวมทั้งเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยให้ดีมีประสิทธิภาพ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีประกาศออกมาใช้แล้ว... (สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ที่บ้านของผม รถขยะไม่มาเก็บขยะ ทำให้ขยะพอกพูน จึงแสดงให้เห็นว่าเทศบาลเองก็มีปัญหาในส่วนนี้ และหากจะนำงบประมาณราดยางถนนไปใช้ปรับปรุงส่วนอื่นๆ ที่จะได้ประโยชน์กว่า จะดีกว่าหรือไม่)
การพัฒนาความเจริญที่ดีคือ การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความนับถือ
หมายเหตุ มีคนบางคน/บางพวกเห็นแก่ตัวใช้เว็ปบอร์ดนี้เป็นที่โฆษณาขายสินค้า

 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.98
วัน-เวลา : 13 พ.ย. 60 - 16:06 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ จะแต้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านการจัดเก็บขยะต่อไปค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com