เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 1316 คน
สถิติเดือนนี้ 22285 คน
สถิติปีนี้ 226126 คน
สถิติทั้งหมด 2224641 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

-การเพิ่มชื่อ-และถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2554 <15 ธ.ค. 54>

-การเพิ่มชื่อ-และถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2554 เตรียมเอกสารดังนี้
เอกสาร 564_2544_scan0001.pdf (505 KB.)
เอกสารการเลือกตั้ง ใหม่ล่าสุด หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร <13 ธ.ค. 54>

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้ส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร 561_2527_scan0001.pdf (15 KB.)
ขยายระยะเวลา ผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปจนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ <08 ธ.ค. 54>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง

วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

 

คุณสมบัติ : ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐-๕๓๘๑-๑๕๖๑-๓ใน วัน และเวลาราชการ

 

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้
                        ๑. มีสัญชาติไทย
                        ๒. เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)                                           
๓. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
                        ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ
ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                        ๑. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลง ทะเบียนแทน
                        ๒. ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

         ๓. ผู้สูงอายุ ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
       ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
                                    ๓.๒ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
                                    ๓.๓ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

 

 

 

 

 


เอกสารปฏิทินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ (เอกสารล่าสุด) <06 ธ.ค. 54>
ปฏิทินการเลือกตั้ง (ล่าสุด) 558_2457_IMG.pdf (853 KB.)
เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ <02 ธ.ค. 54>

ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสาร ได้จากรายการลิงค์ดาวน์โหลดข้างล่างนี้ หรือเลือกหมวดหมู่เอกสารจากรายการเมนูที่แสดงอยู่ด้านบน หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามชื่อหัวข้อที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลสุเทพ โทร.0-5327-7704
ใบสมัครนายก 555_2439_pt.pdf (293 KB.)
ใบสมัครสมาชิก 555_2440_st.pdf (293 KB.)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <01 ธ.ค. 54>
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 554_2372_02.pdf (122 KB.)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <01 ธ.ค. 54>

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ดังต่อไปนี้
เทศบาลตำบลสุเทพกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๔พรรษา <29 พ.ย. 54>

นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพของเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
DAD 552_2320_DAD DAY.pdf (119 KB.)
ประกาศ เรื่องสอบราคา จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนบ้านดอยปุย หมู่ที่๑๑ ตำบลสุเทพ <23 พ.ย. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  สอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนบ้านดอยปุย 

หมู่ที่๑๑ ตำบลสุเทพ

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนบ้านดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ เลขที่ ถ.๒๖/๒๕๕๕ งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


001 550_2248_001 r.pdf (138 KB.)
002 550_2249_002r.pdf (151 KB.)
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างเก็บขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ <22 พ.ย. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  ประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------
ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๕  วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ราคากลางตันละ ๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดดังนี้.-


001 549_2246_001binbin.pdf (156 KB.)
002 549_2247_002binbin.pdf (156 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com