เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 675 คน
สถิติเดือนนี้ 17440 คน
สถิติปีนี้ 109334 คน
สถิติทั้งหมด 2490726 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ <08 พ.ค. 55>
รายละเอียด 705_4954_meeting.pdf (35 KB.)
ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <26 เม.ย. 55>
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(สำนักปลัด) 628_3929_Area.pdf (40 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 <23 เม.ย. 55>
รายละเอียด 800_6983_scan0003.pdf (15 KB.)
แนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา <12 เม.ย. 55>

ตามที่ได้เกิดเหตุแบบหล่อองค์พระรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ จันทโร ตั้งอยู่ที่วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พังถล่มลงมาทับคนงานในขณะก่อสร้าง เมื่อวันพุธที่ 25 ม.ค. 2555 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ กรมโยธาการและผังเมือง จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ให้ทราบโดยทั่วกัน


แนวทางการปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน วัดวาอารามฯลฯ(กองช่าง) 615_3826_scan0001.pdf (96 KB.)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในเทศบาลตำบลสุเทพ <10 เม.ย. 55>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา
ทต.สุเทพ รับสมัครสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 613_3811_scan01.pdf (416 KB.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลทำความสะอาดหมู่บ้าน"โครงการหมู่บ้านหน้าอยู่"ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ <05 เม.ย. 55>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดหมู่บ้าน โดยจ้างแรงงานจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพรายวัน จำนวน  ๓๐ อัตรา เพื่อมาปฏิบัติงาน งานรักษาความสะอาดรายวันในพื้นที่ตำบลสุเทพ


paet1.1 612_3773_part1.1.pdf (59 KB.)
รายงาน รายรับ - รายจ่าย เทศบาลตำบลสุเทพ ปีงบประมาณ 2555 <03 เม.ย. 55>
รายงาน รายรับ - รายจ่าย เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2555 611_3761_scan0001.pdf (314 KB.)
การประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <02 เม.ย. 55>

เทศบาลตำบลสุเทพ  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ


เอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 609_3745_A.pdf (485 KB.)
ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 609_3746_B.pdf (113 KB.)
เชิญชวนส่งประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"ประชาบดี" <27 มี.ค. 55>

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"
เชิญชวนส่งประวัติและผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล\"ประชาบดี\" 604_3678_scan0001.pdf (42 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ <15 ก.พ. 55>
รายละเอียด 799_6982_ประชุมสมัยสามัญ.pdf (11 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com