วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 99 คน
สถิติเดือนนี้ 18281 คน
สถิติปีนี้ 266005 คน
สถิติทั้งหมด 2647397 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง <13 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ
_____________________
                        ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารแนบรายละเอียดดังนี้


004 531_1839_004.p2.pdf (181 KB.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ <07 ต.ค. 54>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้บริการนวดไทยและการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ โดยจ้างแรงงานจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพรายวัน จำนวน  ๒ อัตรา ตามอัตราค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่

ตามเอกสารแนบดังนี้
001 526_1719_thai.pdf (211 KB.)
002 526_1721_หลักสูตรและสถาบันที่ผ่านการรับรอง_4.pdf (510 KB.)
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ <01 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ
---------------------------
                    ด้วย  เทศบาลตำบลสุเทพ  ได้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ระยะ  ๓  ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) โดยกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของเทศบาล ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้


001 528_1875_nn1.pdf (181 KB.)
002 528_1876_pt.pdf (198 KB.)
003 528_1877_d1.pdf (216 KB.)
เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ <19 ก.ย. 54>เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่            เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ (สัจจะออมทรัพย์วันละบาท) ขึ้น โดยมีคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการทางเลือก ที่ประชาชนสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย

          ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ จากกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อสมาชิกผ่านการส่งเงินออมสมทบเข้ากองทุน ครบ 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป สมาชิกจะได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการรับขวัญเด็ก สวัสดิการด้านการรักษาพยายาบาล สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ศพ ตลอดจนสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือนของผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ สวัสดิการด้านต่าง ๆ เป็นไปตามที่ระเบียบกองทุนฯ กำหนด

          เทศบาลตำบลสุเทพ โดยคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ ได้กำหนดเปิดตัวกองทุนฯ ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ วัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รวมทั้งเปิดรับเงิบสมทบจากสมาชิกกองทุนฯ โดยได้เรียนเชิญนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดตัวกองทุนฯ

          ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้สมัครเป็นสมาชิกได้แล้ว เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกองทุนและนำเงินสมทบเข้ากองทุนฯ รายละ 365 บาท ต่อปี ในวันที่ 26 กันยายน 2554 รวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถสมัครได้ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยคุณสมบัติของสมาชิก คือ บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
โทรศัพท์ 0 5381 1561 ต่อ 107

 


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน <16 ก.ย. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดหมู่บ้าน จำนวน 20 อัตรา เพื่อมาปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงาน


001 522_1451_scan0005.pdf (59 KB.)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [06-09-2554] <06 ก.ย. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
     ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา และได้ดำเนินการเลือกสรรในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ไปแล้วนั้น

     บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดมาต่ำสุด ตามภาคผนวก  ๑  แนบท้ายประกาศฯ นี้  เทศบาลตำบลสุเทพ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่งที่ว่างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.) และจะไม่แต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน   เทศบาลตำบลสุเทพจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [06-09-2554] 515_1348_25540906-01.pdf (70 KB.)
ภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ 515_1349_25540906-02.pdf (92 KB.)
ประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสรร พนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เพิ่มเติม) <02 ก.ย. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลือกสรร พนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เพิ่มเติม)


   
     เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบในภาคปฎิบัติ ในวันที่ 5 กันยายน 2554 สำหรับเลือกสรรพนักงานจ้าง 

     สำหรับการทดสอบในภาคปฏิบัติ จะทดสอบดังนี้

     1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
     2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
     3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

     (ตำแหน่งที่ 1 - 4 ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์)

     5. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ทดสอบความสามารถในการซ่อมไฟฟ้า)
     6. พนักงานขับรถยนต์ (ทดสอบความสามารถในการขับรถยนต์)
     7. พนักงานดับเพลิง (ทดสอบสมรรถนะ)

     จีงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) <30 ส.ค. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)     ตามที่  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา โดยได้ดำเนินการเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

     คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ  และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงในวันที่ทำการเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอดูผลคะแนนสอบ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


     (นายพยอม เผ่ากันทะ)
     ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
     พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 511_1266_2554-08-30-01.pdf (62 KB.)
ตำแหน่ง ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 511_1267_2554-08-30-02.pdf (85 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 511_1268_2554-08-30-03.pdf (85 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 511_1269_2554-08-30-04.pdf (76 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 511_1270_2554-08-30-05.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 511_1271_2554-08-30-06.pdf (77 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 511_1272_2554-08-30-07.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 511_1273_2554-08-30-08.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 511_1274_2554-08-30-09.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 511_1275_2554-08-30-10.pdf (72 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) <18 ส.ค. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) 


   
 ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

     เนื่องจากการออกรหัสประจำตัวผู้สมัคร ไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร คณะกรรมการฯ จึงแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) 506_1154_18082554-01.pdf (99 KB.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <18 ส.ค. 54>ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 


          ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา นั้น

          เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกรายแล้ว ปรากฏผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังรายชื่อตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ  และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบเพื่อเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศฯ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันเข้ารับการเลือกสรร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔(นายพยอม เผ่ากันทะ)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
รายละเอียดทุกอย่างลงครบแล้วนะครับ ไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF

ดูได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ได้เลยครับ

(หากไม่สามารถเปิดอ่านได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ 
http://get.adobe.com/reader/)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
http://www.facebook.com/suthepcm


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 503_1077_16082554-01.pdf (67 KB.)
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 503_1078_16082554-02.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 503_1079_16082554-03.pdf (149 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 503_1080_16082554-04.pdf (128 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 503_1081_16082554-05.pdf (81 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 503_1082_16082554-06.pdf (113 KB.)
ตำแหน่ง ผุ้ช่วยช่างไฟฟ้า 503_1083_16082554-07.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 503_1084_16082554-08.pdf (69 KB.)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 503_1085_16082554-09.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงงานดับเพลิง 503_1086_16082554-10.pdf (71 KB.)
ห้องสอบและสถานที่สอบ 503_1087_16082554-11.pdf (81 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com