เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 1063 คน
สถิติเดือนนี้ 17093 คน
สถิติปีนี้ 130611 คน
สถิติทั้งหมด 2512003 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ <24 ก.ย. 58>
โครงการปรับปรังปรุงอาคารบ้านพักกเจ้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1430_13778_5 (1).pdf (507 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ 1430_13779_7.pdf (465 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ 1430_13780_13.pdf (480 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) <15 ก.ย. 58>
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฺฉิน (แบบรถตู้) 1424_13736_pk0001.pdf (567 KB.)
ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 1424_13737_raka0001.pdf (1.08 MB.)
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย <14 ก.ย. 58>
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 1423_13734_CCF14092558.pdf (82 KB.)
ราคากลาง 1423_13735_1.pdf (507 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน3 โครงการ <10 ก.ย. 58>
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง 3 โครงการ 1422_13707_CCF10092558.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1422_13709_10001.pdf (576 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านช่างทอง 1422_13710_130001.pdf (106 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 1422_13711_70001.pdf (125 KB.)
สอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ <10 ก.ย. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ 1420_13688_CCF10092558.pdf (1.14 MB.)
ราคากลาง 1420_13733_1.pdf (84 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคสอบราคาจ้าง 2 โครงการ <03 ก.ย. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5 1412_13662_454.pdf (508 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล. ม.5 1412_13663_CCF03092558.pdf (481 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน 2 โครงการ <03 ก.ย. 58>
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลิ่งห้า ม.8 1411_13660_8.pdf (514 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่หลังมอ ม.14 1411_13661_14.pdf (543 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ <17 ส.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ 1405_13495_scan0006.pdf (92 KB.)
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 6/2 1405_13496_scan0004.pdf (117 KB.)
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 9/9 1405_13497_scan0005.pdf (93 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ <17 ส.ค. 58>
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ 1404_13492_pk0001.pdf (898 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 1404_13493_m8.pdf (1.31 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 1404_13494_m14.pdf (1.34 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 <07 ส.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1395_13436_CCF11082558.pdf (452 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com