เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 62 คน
สถิติเดือนนี้ 13883 คน
สถิติปีนี้ 105777 คน
สถิติทั้งหมด 2487169 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 

   

ด่วน!!!! ขอให้แรงงานต่างด้าวติดต่อรับเล่มใบอนุญาตทำงาน <01 เม.ย. 58>
ข่าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 1291_12617_news1.pdf (491 KB.)
โครงการผ้าป่าสามัคคีน้อมถวายเป็น "กตัญญุตานุสรณ์" แด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย <05 มี.ค. 58>

มูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย ขอเชิญท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนมีนาคม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ อาคารมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อซื้อที่ดินคืนมาและก่อสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย 
แจ้งข้อมูลเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีน <20 ก.พ. 58>

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเชียงใหม่ เห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นจึงเห็นควรอนุญาตให้สายการบินระหว่างประเทศทำการบินเที่ยวบินพิเศษมายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนต่อชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน <12 ก.พ. 58>

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน 3 สายงาน ได้แก่ สายสำนักงาน สายปฏิบัติการร้าน และสายกระจายสินค้า สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่ (ด้านในโกดังนิ่มซี่เส็ง ตำบลฟ้าฮ่าม) ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. หรือโทร 0910047625
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต <12 ก.พ. 58>

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 <09 ม.ค. 58>

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานเด็กๆจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เต็มด้วยสาระความรู้เพื่อสอดรับกับคำขวัญวันเด็ก "ความรู้ คุณธรรม นำสู่อนาคต"  อีกทั้งยังจะได้เพลิดเพลินกับ Mascot อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งโบโซ่พร้อมชมการแสดงบนเวทีและร่วมเล่นเกมส์ต่างๆ ชิงรางวัลมากมายสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือ www.royalparkrajapruek.org
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการจักรยาน สานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน <26 ธ.ค. 57>

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจักรยาน สานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน "Bike For Love and Share" ในวันที่ 17 มกราคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติและงานอาสาสมัครงานคุมประพฤติ ให้สังคมได้เข้าใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยกระทำความผิดและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้กลับมาเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โดยใช้กิจกรรมการขี่จักรยานเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-112090 ต่อ 300 และ 088-2588419


แผ่นพับ 1193_12008_scan0003.pdf (902 KB.)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต <28 พ.ย. 57>

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แจ้งปิดน้ำประปา วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 <27 พ.ย. 57>

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาให้กับ นางสาวอังคณา มีนมณี บ้านเลขที่ 56/5 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา  9.00 . – 13.00 . ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ถนนสุเทพ (หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ถนนบ้านใหม่หลังมอ ถนนบ้านหลิ่งห้า ถนนร่ำเปิง ถนนสายลมจอย ถนนกาแล ถนนหยาดฟ้า หมู่บ้านเคียงดอย ซอยเฟื่องฟ้า และซอยพุทธรักษา จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา โอกาสนี้


AOT ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยหลัง 21.00 น. <04 พ.ย. 57>

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็งหลัง 21.00 น. เพื่อความปลอดภัยในการบิน

 
     
หน้า   1 [2] 3  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com