วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพจัดงาน พลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง

  • วันที่ 13 มีนาคม 2563
  • อ่าน 80 ครั้ง

ทต.สุเทพจัดงาน พลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ?อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะทำงานได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบกับสภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย และด้วยความห่วงใยไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ภายในงานมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสพร้อมวิธีการรับมือ โดยนายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์/ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยายให้ความรู้พร้อมมาตรการควบคุมป้องกันโรค พร้อมการฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย และฝึกปฏิบัติการจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยมีการอบรมให้แก่ผู้แทนประชาชนในพื้นที่โดยตรง ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี อสม. ผู้สูงอายุ จิตอาสา ผู้แทนโรงเรียน ผู้แทนวัด ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ที่ทุกครัวเรือนจะสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรค เพื่อสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: