เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 65 คน
สถิติวันนี้ 1347 คน
สถิติเดือนนี้ 22316 คน
สถิติปีนี้ 226157 คน
สถิติทั้งหมด 2224672 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง <01 ก.พ. 52>ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง


ด้วยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีเป็นฤดูแล้ง
สภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
ถือปฏิบัติแนวทางการป้องกันดังนี้

1. ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการจุดธูปเทียนบูชาพระ ไหว้เจ้า
     ตลอดจนอย่างปล่อยให้บุตรหลานเล่นไฟ หรืออยู่ตามลำพัง

2. จัดวางเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
    โดยเฉพาะวัตถุไวไฟและเชื้อเพลิงเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และไม่ควร
     เก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมาก อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้

3. จัดให้มีการเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงไว้
     ให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะใช้งานได้ โดยจัดให้มีเครื่องดับเพลิงเคมี
      ติดตั้งประจำบ้านหรือตรวจสอบเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงเคมีที่เสื่อมคุณภาพ

4. ตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในอาคาร ถ้าพบว่าเก่าชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
    ให้รีบจัดการเปลี่ยนใหม่ ตลอดจนเมื่ออกจากบ้านควรดึงคัทเอาท์
    หรือสะพานไฟในบ้านก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

5. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เตาแก๊สหุงต้ม หากชำรุด หรือมีรอยรั่ว
    ให้รีบดำเนินการซ่อมเปลี่ยนทันที อย่าฝืนใช้ต่อไป

6. อย่าเผาขยะหรือสุมไฟทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
    และควรดับก้นบุหรี่หรือก้านไม้ขีดไฟทุกครั้งก่อนทิ้งเสมอ

หากเกิดอัคคีภัยหรือพบเห็นรีบแจ้ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 9191 หรือ 0 5327 7429 ต่อ 113


ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษี <19 ม.ค. 52>ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน
ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา


เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษี

ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
ภาษีป้าย                      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม
ภาษีบำรุงท้องที่            ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน

เอกสารยื่นแบบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)
4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)

พิเศษ!!!
เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดเตรียมของที่ระลึก อาทิ แก้วน้ำ เซรามิก ถุงผ้า ผ้าห่ม และร่ม
สำหรับผู้ที่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลสุเทพ โทรศัพท์ 0 5381 1561 ต่อ 121
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง <07 ม.ค. 52>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

----------------------------------------


ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสม

สำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร

โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดมาต่ำสุด ตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศฯ นี้

เทศบาลตำบลสุเทพ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่งที่ว่างตามลำดับ

ที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

และจะไม่แต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสุเทพจะขึ้นบัญชี

ผู้ได้รับการเลือกสรร ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและ

เลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว

บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552 1

                                                                      
(นายทวีพงษ์ หินคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 151_73_07012552.pdf (52 KB.)
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 151_74_07012552-02.pdf (126 KB.)
ตารางการแจกผ้าห่ม <06 ม.ค. 52>

***กำหนดการมอบผ้าห่มกันหนาว***

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2552

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

วันที่

เวลา
บ้าน
หมู่ที่
สถานที่
7 มกราคม 2552

 

 

 

 

8 มกราคม 2552

 

 

 

 

 

9 มกราคม 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.30 น.
11.00-12.30 น.
13.30-14.30 น.
15.30-16.30 น.

 

09.00-10.00 น.
10.30-11.30 น.
12.30-13.30 น.
13.45-14.45 น.
15.00-16.00 น.

 

09.00-10.00 .
10.15-11.15 น.
11.20-12.20 น.
13.30-14.30 น.
14.45-15.45 น.
15.45-16.45 .

 

 

 

 

ดอยปุย
ภูพิงค์
ดอยสุเทพ
ห้วยแก้ว

 

เชิงดอย
ใหม่หลังมอ
หลิ่งห้า
อุโมงค์
ร่ำเปิง

 

กองบิน 41
ทรายคำ
ต้นกุก
ห้วยทราย
สันลมจอย
โป่งน้อย

 

 

 

 

 

 

11
12
9
2

 

1
14
8
10
5

 

3
15
7
4
13
6

 

 

 

 

ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์
ลานครูบาฯ

 

ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์

 

ศูนย์เยาวชนฯ
ร.ร.ห้วยทราย
วัดช่างทอง
วัดห้วยทราย
วัดโป่งน้อย
วัดโป่งน้อย

 

 

 

 

 

 


ข่าวแจกผ้าห่ม <06 ม.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวซึ่งปีนี้มีความหนาวเย็นที่รุนแรงกว่าทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมผู้บริหารให้ความช่วยเหลือหวังบรรเทาความเดือดร้อน  นำโดย  นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  พร้อมด้วย นาย ธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และสมาชิก เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน พื้นที่ตำบลสุเทพ  ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ตำบลสุเทพประจำปีงบประมาณ 2552 
 นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดเผยว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบผ้าห่มในการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว โดยจะออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตั้งแต่วันที่7-9มกราคม52นี้

 

 


ข่าวเชิญร่วมงานวันเด็ก <06 ม.ค. 52>

เทศบาลตำบลสุเทพ  จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 52  เทศบาลเตรียมมอบของขวัญพร้อมรางวัลสำหรับเด็กๆมากมาย

 

 

 นายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวัน 10 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทั้งเด็กและผู้ปกครองของเด็กจะได้มีโอกาสนำพาเด็กๆ ลูกๆหลานๆ ไปเที่ยวชมตามสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในแต่ละพื้นที่ที่ทางจังหวัดต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเด็กๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ หาประสบการณ์และเจอกับสิ่งใหม่ๆ ในวันเด็กซึ่งธรรมชาติคืออยากรู้ อยากลอง อยากเห็น จึงกำหนดจัดงานวันเด็ก ในวันที่ 11มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพพื้นที่ใกล้เคียงได้พาเด็กๆมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้นและได้มีโอกาสมารวมตัวกัน ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาล ตำบลสุเทพ  ซึ่งได้มีการจัดสถานที่พร้อมเตรีมกิจกรรมไว้อย่างมากมาย ตลอดจนของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กๆ ที่มาเที่ยวในงาน โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 12.00.ในวันที่ 11 ม.ค.2552 โดยไม่ตรงกับงานวันเด็กจริงซึ่งจะจัดในวันที่ 10 ม.ค.2552 ดังนั้น ทางผู้ปกครองจะสามารถนำเด็กๆไปเที่ยวชมยังสถานที่ต่างๆที่ทางจังหวัดและหน่วยงานอื่นได้จัดขึ้น โดยไม่ต้องกังวล

ตอบรับสิ่งของบริจาคสำหรับเป็นรางวัลในการ ฤดูหนาวเชียงใหม่ <05 ม.ค. 52>
ตามที่ท่านได้กรุณาบริจาค รถจักยาน จำนวน 2 คัน ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

โดยผ่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2551

ถึง วันที่ 11 มกราคม 2552 เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์แก่พี่น้อง

ประชาชนในยามได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน นั้น


อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับสิ่งของบริจาคดังกล่าวและได้นำส่งมอบแก่นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไปแล้วย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

มา ณ โอกาสนี้ ขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอำนาจบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้คุ้มครองดูแลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข

ความเจริญ สำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ


                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                                 นายอดิศร กำเหนิดศิริ
                                                                               นายอำเภอเมืองเชียงใหม่


ตอบรับสิ่งของบริจาคสำหรับเป็นรางวัลในการ ฤดูหนาวเชียงใหม่ 158_76_scan0001.pdf (310 KB.)
ขอเชิญร่วมงานลานสรวงข่วงศิลป์ครั้งที่ 3 <30 ธ.ค. 51>

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานลานสรวงข่วงศิลป์ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4-7กุมภาพันธ์ 2552  ณ. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยกิจกรรมภายในงานมีการอบรม เชิงปฏิบัติการและการสาธิตการผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน  อาทิการสาธิตการประดิษฐ์โคมล้านนา  การตัดตุงไส้หมู  การทำขนมพื้นเมือง  การปั้นดิน  การเครื่องเขิน เป็นต้น

 


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 ประจำปี 2552 ^ <30 ธ.ค. 51>

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 ประจำปี 2552  ^
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา(เด็กเร่ร่อน  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดกรณีที่บิดามารดา ติดยาเสพติด หรือต้องโทษคดียาเสพติด เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ  เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงเรียน12อำเภอ  คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด  อำเภอสันกำแพง   อำเภอสารภี  อำเภอหางดง
อำเภอสันป่าตอง อำเภอ แม่วาง  กิ่งอำเภอแม่ออน
สถานที่รับสมัคร
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33
มูลนิธิโครงการหลวง
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
กำหนดรับสมัคร วันที่15ธันวาคม 51 – 12  มกราคม 2552
เลื่อนการประกาศผลการสอบ <30 ธ.ค. 51>

ประกาศจากการงานเจ้าหน้าที่เลื่อนประกาศผลสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จากวันที่ 30  ธันวาคม 2551 เป็นภายในวันที่ 7 มกราคม 2552 โปรดติดตามผ่านทางwww.suthep.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com