วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 117 คน
สถิติเดือนนี้ 18299 คน
สถิติปีนี้ 266023 คน
สถิติทั้งหมด 2647415 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกีรยติและถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช <23 พ.ย. 53>
เทศบาลตำบลสุเทพ

 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลสุเทพทุกท่าน

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม


ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพเชิญร่วมงาน "ยี่เป็งตำบลสุเทพ ประจำปี 2553" <17 พ.ย. 53>เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม

ยี่เป็นตำบลสุเทพ ประจำปี 2553

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ลานจอดรถ ข้างเทศบาลตำบลสุเทพ

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ร่วมแข่งขันเปตอง และ ยิงโก๋ง

 

ภาคบ่าย 13.00-18.00 น.

ร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงใบตอง และวัสดุธรรมชาติ

 

ภาคค่ำ 19.00 เป็นต้นไป

ชมการแข่งขันพลุไฟ การแสดงจากนักเรียน และออกร้านจากชุมชนและกลุ่มต่างๆ


ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสุเทพ <16 พ.ย. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสุเทพตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพลังงาน เรื่อง  การจัดการพลังงาน  สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ของประเทศ เมื่อวันที่  ๑๙   มิถุนายน    ๒๕๕๐    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน  เพื่อตอบสนองบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว ร่วมกันประหยัดพลังงาน

          เทศบาลตำบลสุเทพ จึงได้ปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงาน   เพื่อให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้ถือปฏิบัติ  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสุเทพ 519_1391_2553-11-16-01.pdf (98 KB.)
มาตรการประหยัดพลังงาน 519_1392_2553-11-16-02.pdf (79 KB.)
"ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย" <05 พ.ย. 53>
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโครงการ "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 3"

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี นายบุญเลิศ บูรณปุกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี


ภายในงานพบกับ

- งานนิทรรศการ การประกวดการอนุรักษ์วัตถุมงคล
  ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระเครื่องสกุลลำพูน และ พระเครื่องสกุลล้านนา

- การเสวนา หัวข้อ "อิทธิปาฏิหาริย์ บุญญาบามี ครูบาเจ้าศรีวิชัย"
กำหนดการ งานตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 3 387_200_07-11-2553.pdf (101 KB.)
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2555 <28 ต.ค. 53>ผู้ที่มีอายุ 59 ปี ขึ้นไป
สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของปีงบประมาณ 2555 ได้แล้ว

   
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5332-9192
ใน วัน และเวลาราชการ


"การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2555 ผู้ที่มีอายุ 59 ปีขึ้นไป
โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ได้
ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป"


คุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2494
    (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น
    เกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)              
3. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
     หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ
     ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการยังชีพ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548


ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯด้วยตนเอง
    หรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจ
    เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน
2. ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด
     โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553
3. ผู้สูงอายุ ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
    3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
    3.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
    3.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 


ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
http://www.suthep.go.th/img_update/download/57_178_001.pdf

หนังสือมอบอำนาจ
http://www.suthep.go.th/img_update/download/57_183_006.pdfการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ 2555 <28 ต.ค. 53>คนพิการที่ยังไม่ได้เงินเบี้ยความพิการ
สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ของปีงบประมาณ 2555 ได้แล้ว

   
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5332-9192
ใน วัน และเวลาราชการ"การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ 2555
ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและยังไม่ได้เงินเบี้ยความพิการ
สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป"


คุณสมบัติผู้พิการที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
3. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
4. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
1. คนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯด้วยตนเอง
    หรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้
    คนพิการอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน
2. คนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด
    โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553
3. คนพิการ ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
    3.1 บัตรประจำตัวคนพิการ
    3.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
    3.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่

แบบคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
http://www.suthep.go.th/img_update/download/57_179_002.pdf

หนังสือมอบอำนาจ
http://www.suthep.go.th/img_update/download/57_183_006.pdfประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน <23 ต.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขต เทศบาลตำบลทำความสะอาดหมู่บ้าน

“สุเทพตำบลน่าอยู่” ปีงบประมาณ ๒๕๕๔


-----------------------------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการจ้างเหมาแรงงาน

ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดหมู่บ้าน

โดยจ้างแรงงานจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ รายวัน จำนวน ๑๐ อัตรา

เพื่อมาปฏิบัติงาน งานรักษาความสะอาดรายวัน ในพื้นที่ตำบลสุเทพ

 โดยได้รับค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงาน เรื่อง การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ จังหวัดเชียงใหม่

ตามรายละเอียดพร้อมกับเอกสารที่แนบมานี้


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 391_201_23102553.pdf (103 KB.)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <30 ก.ย. 53>
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 374_190_0001.pdf (349 KB.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง <22 ก.ย. 53>ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

มีการดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

และป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าพิกัด (ไฟตก) บริเวณถนนสุเทพ

ตั้งแต่ ตลาดต้นพยอม ถึง โรงเรียนเชิงดอยฝั่งซ้ายมือ

ในการดำเนินการครั้งนี้ การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องนำเครื่องจักรกล และเสาไฟฟ้าไปกองหมอนไว้

ซึ่งอาจทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรทำให้ถนนสกปรกในช่วงเวลาที่การไฟฟ้าฯ

ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย และทางการไฟฟ้าฯ จะเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ปรับปรุงผิวการจราจร และทางเท้าให้กลับสู่สภาพดังเดิมโดยเร็ว


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่


นายอรุณ จันทรปริดา

ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานเทศบาล <13 ก.ย. 53>


ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีความประสงค์รับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2-4
จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้ใดมีความประสงค์จะโอน
ให้นำส่งเอกสารมายังเทศบาลสุเทพ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คาร้องขอโอน จานวน 1 ชุด
2. หนังสือยินยอมให้โอนของผู้บังคับบัญชา จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนประวัติ จานวน 1 ชุด
4. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองความประพฤติ จานวน 1 ฉบับ
6. ประวัติการทางาน และวิสัยทัศน์การทางานด้านทะเบียนราษฎร โดยจัดทาเป็นรูปเล่ม
ความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ A4
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานเทศบาล 365_163_28-07-2553.pdf (111 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com