เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 237 คน
สถิติเดือนนี้ 25201 คน
สถิติปีนี้ 25201 คน
สถิติทั้งหมด 2406593 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ท่าอากาศยาน แจ้งจะทำการจุดไฟฝึกซ้อมดับเพลิง <09 ธ.ค. 51>
ด้วยท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการจุดไฟ

ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลาประมาณ 13.00 - 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจ รวมพลังคนรักพ่อ <01 ธ.ค. 51>
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในงาน

“รวมพลังคนรักพ่อ”
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5 ธันวาคม 2551


นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลวันพ่อ
 
ในการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร


ซึ่งปีนี้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ

ตลอดจนเทคนิคการการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผ่านการสะท้อนของแสงเลเซอร์ออกมาเป็นสีสันตระการตาให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ผ่านม่านน้ำพุดนตรี ที่มีความสูงถึง 15-30 เมตร และกว้าง 45 เมตร

และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อหลวงของชาวไทย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ มาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมรับฟัง

บรรเลงโดยวงดุริยางค์นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาคม

ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อนึ่ง ในวันพิเศษนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบของขวัญวันพ่อให้กับทุกท่าน

โดยการเปิดให้เข้าชมส่วนแสดงสัตว์จากัวร์เทรล เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และหลังจากนั้นได้จัดให้เป็นวันพิเศษสุดสำหรับพ่อโดยเฉพาะในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรม


วันพ่อแห่งชาติปีนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงความสามัคคี

โดยพร้อมใจกันร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ได้ที่สถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้แสดงพลังความจงรักภักดีในงาน


“รวมพลังคนรักพ่อ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 19.00 น.

ณ ลานแสดงน้ำพุดนตรี


พลาดไม่ได้กับโอกาสในการแสดงความรักพ่อรูปแบบใหม่ที่จะประทับใจ

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติไม่มีใครเหมือน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทร.053-999000 ต่อ 1064 หรือ 0-2357 3580
และ ww.chiangmainightsafari.comรับสมัครประกวดร้องเพลง <28 พ.ย. 51>


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 <12 พ.ย. 51>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


----------------------------------------

          ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543
มาตรา 17 นั้น

          บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลสุเทพจึงขอประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551(นายทวีพงษ์ หินคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 118_62_MunicipalActs.pdf (76 KB.)
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 <06 พ.ย. 51>

ขอเชิญร่วมงาน

สืบสานประเพณียี่เป็ง

ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551

 

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551     เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง โดยให้วัด ชุมชน สถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกัน

 

โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ณ ลาดจอดรถเทศบาลตำบลสุเทพ

 

กิจกรรมภาคภาควัน

เริ่มการแข่งขัน 10.00 น. เป็นต้นไป

การแข่งขัน “บอกไฟลูกหนูหมื่น”

การแข่งขัน “ยิงก๋ง”

 

กิจกรรมภาคกลางคืน

เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

- การประกวดกระทงประดิษฐ์

- การประกวดนางนพมาศจำแลง

- การประกวดซุ้มประตูป่า และ มอบรางวัลให้แก่การประกวดแข่งขันต่าง ๆ

- การแสดงดนตรี

 

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และ พื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน


| หมู่บ้านชญยล | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ |

| หจก. เอส.พี.อินเตอร์เทรด | สินธนา รีสอร์ท | การท่าอากาศยานเชียงใหม่ |

 | L.O.T Thailand จำกัด โดย คุณอัจฉรา โคจรสวัสดิ์ | คุณอมราภรณ์ ฤกษ์เกษม |

 | โรงแรม Best Westen เชียงใหม่ | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด |

| โรงแรม เดอะเรสซิเด้นซ์ | โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ |

| บมจ. ธนาคารแลนด์แลนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย สาขาย่อยบิ๊กซี หางดง |

| ร้านอาหารบ้านแก้วเฮือนคำ | พฤกษาเพลส | 

 


25 พฤศจิกายน : วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี <04 พ.ย. 51>25 พฤศจิกายน : วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี


         
นับวันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น กับเด็กและสตรีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้กำหนดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

เป็นเดือน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

ประกอบกับ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลของสหประชาชาติ

ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ริบบิ้นขาว เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้าน

การใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยยอมรับว่าจะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรง

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ


ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมล่วงละเมิด บังคับ ขู่เข็ญ ทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัว

ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ชก ตี เตะ ผลัก ใช้วาจาหยาบคาย ข่มขืน กระทำอนาจาร ฯลฯ

และอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น เจตนคติของสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและความกดดัน

ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น


โดยทุกภาคส่วน มีส่วนช่วยลดความรุนแรงได้ โดยมี

ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โทรศัพท์ 0 5311 2642 - 4 และ

มูลนิธิเพื่อนหญิง โทรศัพท์ 0 5380 8683

เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ


จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันข่าวประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน : วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 113_61_white ribbon.pdf (186 KB.)
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นางนพมาศ (จำแลง) <28 ต.ค. 51>ขอเชิญ สาวประเภทสอง เข้าร่วมประกวด

นางนพมาศ (จำแลง)

ในงานประเพณียี่เป็ง เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08 0500 9750 และ 08 1881 6766

ขอให้ระมัดระวังในการเล่นจุดดอกไม้เพลิง ปล่อยโคมลอย โคมไฟ <27 ต.ค. 51>ระวังการเล่นดอกไม้ไฟ

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการผลิต และจำหน่ายประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ เป็นจำนวนมาก

ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่นเกิดการระเบิดของพลุ หรือดอกไม้ไฟ ดังจะเห็นได้จากทีผ่านมา

มักจะเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงบ้านเรือนประชาชน

ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมามักจะเกิดกับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งร้านจำหน่ายดอกไม้ไฟ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนผู้เล่นดอกไม้ไฟบางราย ได้รับอุบัติเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ในการเล่นดอกไม้ไฟ


ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้ผู้ผลิต หรือร้านค้าจำหน่าย

ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาด ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน ปริมาณของสินค้าดอกไม้ไฟ

ที่อนุญาตให้เก็บไว้ในร้านค้า ต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม ไม่ควรเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่ง

ของประกายไฟ และสถานที่เก็บรักษาดอกไม้ไฟ หรือวัตถุระเบิดต้องเป็นที่แห้งและเย็น

ควรเก็บดอกไม้ไฟในภาชนะที่ปิดฝาอย่างมิดชิด และควรติดฉลากแสดงประเภทของดอกไม้เพลิง

และฉลากเตือน วัตถุไวไฟ ภายในร้านค้าหรือโรงงานควรมีการติดตั้งเครื่องดับไฟไว้

ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผู้เล่นควรศึกษาวิธีการเล่นที่ถูกต้องและเล่นในที่โล่งแจ้ง และไม่ควรให้เด็กเล่นดอกไม้ไฟตามลำพัง

ควรเป็นชนิดที่ไม่เป็นอันตราย ไม่มีเสียงดัง ตามประเพณีโบราณที่มีการละเล่นสืบทอดกันมา

ไม่จุดชนิดที่เป็นอันตราย เช่น ประทัดยักษ์ เป็นต้น ไม่จุดในย่านชุมชนและที่มีประชาชนหนาแน่น


เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยโคมลอย/โคมไฟ เป็นกรณีพิเศษ ซึงกรปลอโคมลอย/โคมไฟ

เป็นอันตรายต่อการบินของเครื่องบินพาณิชย์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เครื่องบินขึ้นลง


ไม่ปล่อยโคมลอย/โคมไฟ คราวละมาก ๆ และควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.80 เมตร


ควรใช้วัสดุในการจัดทำโคมลอย/โคมไฟ แบบพื้นเมืองโบราณ เมื่อเกิดการลุกไหม้สามารถ

ลุกไหม้หมดในอากาศ เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัย


เทศบาลตำบลสุเทพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่นๆ

โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 9191 หรือ 0 5327 7429 ต่อ 113

ห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่ม1ตค. <19 ก.ย. 51>ห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่ม1ตค.


นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกาศห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ
แก้ปัญหาการจราจรแออัด เริ่ม 1 ต.ค. นี้

นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า
เนื่องจากการจราจรหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร มีการจอดรถรับส่งนักท่องเที่ยว
และผู้มานมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมทั้งมีผู้นำสินค้ามาวางจำหน่ายบริเวณทางเท้า
และเกาะกลางถนน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จ.เชียงใหม่ จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และที่ประชุมมีมติห้ามรถยนต์ทุกประเภทจอดรถรับส่งผู้โดยสารบริเวณด้านหน้า ทางขึ้นวัด
โดยขอความร่วมมือให้ไปจอดในที่จอดรถ ซึ่งจะมีการให้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ที่ไม่ต้องการเดินไกล โดยคิดค่าบริการไป-กลับ คนละ 20 บาท
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป
ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน <12 ก.ย. 51>ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน

โดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิง

ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง

ในวัน พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลาประมาณ 13.00-16.00 น.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com