เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 1320 คน
สถิติเดือนนี้ 22289 คน
สถิติปีนี้ 226130 คน
สถิติทั้งหมด 2224645 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน <22 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง  “บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน”    โครงการ  การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชุนภาคเหนือเพื่อการพึ่งตนเอง  ในวันศุกร์ที่  22  สิงหาคม  2551   เวลา  08.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา  (สถาบันวิจัยสังคม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  น.ส.วัชราภรณ์  เวียงอินทร์  หมายเลขโทรศัพท์  053 - 942480


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง <22 ส.ค. 51>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

หมวด 2 การประชุม ข้อ 24 วรรค 3 และ หมวด 9 การรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 177 วรรค 3

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย

2. ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อนเข้ารับฟังการประชุม

3. อยู่ในสถานที่ ที่จัดไว้ให้ผู้เข้าฟังการประชุม

4. ไมีกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุม

5. กรณีมีข้อซักถามต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อน


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาส ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551


นายศุกร์ อธิกร

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังฯ 362_162_004.pdf (148 KB.)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 <20 ส.ค. 51>เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพทุกท่าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรึกษากิจการของสภาฯ

      ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
 
ครั้ง 2 ประจำปี 2551 ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

ชั้น 3 การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดดทราบ


                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                   (นายศุกร์ อธิกร)

                                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ 92_50_scan0001.pdf (227 KB.)
เชิญตรวจดูแผนผังและข้อกำหนด ผังเมืองเชียงใหม่ <20 ส.ค. 51>   

      กรมโยธาธิการ และผังเมือง ได้ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง

ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของผังเมืองรวม     กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกันจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย

หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลสุเทพ ไปตรวจดูแผนผัง

แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการคมนาคมและขนส่ง ข้ำกำนหดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551


ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่เดินของผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


     เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองอจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด

พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะ กรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วย

กับคำร้องก็สั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วย

กับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเสนอผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป
ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการ <15 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ

เฉลิมพระเกียรติ   12  สิงหา  มหาราชินี 

ในวันที่  23  สิงหาคม  2551   เวลา  8.30 น. – 16.00 น. 

ณ  สนามเปตอง  บ้านพระเจ้านั่งโก๋น  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 


------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

โทร.  053-999282  ,  081-9525164  (คุณสายพิณ  ยานะ)
  โทรสาร  053-999222


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว"....พิเศษแม่เข้าชมฟรี!! <06 ส.ค. 51>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว"....พิเศษแม่เข้าชมฟรี!!
 

     ดร.อุปถัมภ์   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดเผยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่  12 สิงหาคม 2551

 

     ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยถึงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในปีนี้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้มาใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว  โดยเปิดโอกาสให้คุณแม่ทุกคน ใช้สิทธิในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้คุณแม่ได้ใช้เวลาในวันพิเศษกับลูกๆ  พร้อมสัมผัสและชมความน่ารักของลูกสัตว์อย่างใกล้ชิด  ซึ่งในปีนี้กิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงความอลังการของการแสดงน้ำพุดนตรีที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการฉายพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา 76 พรรษา และแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย

 

     สำหรับกิจกรรมพิเศษ "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว" เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยได้จัดแสดงและสาธิตการเลี้ยงดูลูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์เมื่อไม่นานมานี้  อาทิ  ม้าแคระ  ลีเมอร์ขาวดำ  หมีขอ เสือพูม่า  ลูกเสือขาว  สมเสร็จ  อูฐสองโหนก เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดให้เข้าชมและร่วมสัมผัสได้ในเวลา 10.00 น.- 11.30 น. และ 15.00น.-17.00 น. เพียง 2 รอบเท่านั้น และหากลูกๆ ท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยากแสดงความรักต่อแม่ ก็สามารถร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ผ่านบทเพลงถ่ายทอดความรักที่มีต่อแม่ พร้อมการบรรเลงเพลงตั้งแต่เวลา 13.00 21.00 น. จากนักดนตรีมืออาชีพ  ซึ่งลูกที่ร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมในวันแม่ที่จะถึงนี้เท่านั้น  ส่วนลูกๆ ที่ต้องการมอบของขวัญพิเศษจากฝีมือของกลุ่มหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน 3 ตำบล คือ หนองควาย  แม่เหียะ และสุเทพ สามารถเลือกแวะซื้อของได้พิเศษสุดที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

     นอกจากนี้ ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ยังได้คาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงเทศกาลวันแม่ที่จะถึงนี้ว่า เนื่องจากในปีนี้ วันแม่ตรงกับวันอังคาร ซึ่งมีระยะเวลาในการหยุดเพียง 1 วัน ดังนั้นในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์สมเด็จพระราชินี โดยการถ่ายทอดผ่านม่านน้ำพุดนตรีถาวรที่ยิ่งใหญ่ตระการตาไม่ซ้ำแบบใคร

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร 053-999000หรือ www.chiangmainightsafari.com
ขอความร่วมมือ ห้ามลงไปในคลองระบายน้ำห้วยทราย <06 ส.ค. 51> ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับแจ้งจาก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำ

เข้าสู่คลองระบายน้ำห้วยทราย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ทางฝ่ายส่งน้ำ และ บำรุงรักษาที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

ห้ามลงไปในคลองระบายน้ำห้วยทราย ในช่วงฤดูฝนนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จังหวัดเชียงใหม่เชิญโหวตสถานที่ท่องเที่ยวตามโครงการ "Thailand'sTop Destination" <05 ส.ค. 51>จังหวัดเชียงใหม่เชิญโหวตสถานที่ท่องเที่ยวตามโครงการ

“Thailand’s Top Destination"


อุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมอยู่ในโครงการ “Thailand’s Top Destination Vote”
เพื่อเข้ารับการโหวตคัดเลือกเป็น 9 สถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดของประเทศไทย

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า
ตามที่บริษัท Post Publishing Plublic Co.Ltd, ได้จัดทำโครงการ
“Thailand’s Top Destination Vote” เพื่อให้นกเดินทาง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสร่วมคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นสุดยอดของประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา
โดยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว
ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 30 แหล่งท่องเที่ยวที่เข้ารับการโหวตดังกล่าว
ซึ่งจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 9 แห่ง จากการโหวตผ่านทางเว็บไซต์
http://www.9destination.com
โดยมีระยะเวลาในการโหวต 7 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือน 1 กรกฎาคม 2551 จนถึง 31 มกราคม 2552 จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้นักท่องเที่ยว นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.9destination.com
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552
เพื่อร่วมคัดเลือก 9 สถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดของประเทศไทย .ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <04 ส.ค. 51>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


----------------------------------------


ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)
โดยอาศัยอำนาจตามความข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดังนี้ พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 2 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 -22  สิงหาคม 2551  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  โทร. 053-811561-3 


ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ <25 ก.ค. 51>คลินิกเกษตรเคลื่อนที่


ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

ระหว่างวันที่  28  กรกฎาคม – 1  สิงหาคม  2551
เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ  พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
  ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย

-     การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
   ให้บริการคลินิกหลัก 8 คลินิก ได้แก่
    1. คลินิกพืช (กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว)
    2. คลินิกดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)
    3. คลินิกปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)
    4. คลินิกประมง (กรมประมง)
    5. คลินิกบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
    6. คลินิกชลประทาน (กรมชลประทาน)
    7. คลินิกสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
    8. คลินิกกฎหมาย (สำนักงานการปฏิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม)

-     นิทรรศการ/การสาธิต  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
-     การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตลำไย
-     นิทรรศการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่  ของภาครัฐและภาคเอกชน
-     มหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


โดยจะมีพิธีเปิดงาน  ในวันที่  28  กรกฎาคม  2551  เวลา  10.30 น. 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน


 สิทธิพิเศษสำหรับชาวตำบลสุเทพ 
จะมีการทำหมันสุนัขและแมว ฟรี !!!
(จำนวนจำกัด)
ในวันที่  1  สิงหาคม  2551 เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.
  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com