วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 203 คน
สถิติเดือนนี้ 18385 คน
สถิติปีนี้ 266109 คน
สถิติทั้งหมด 2647501 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เลื่อนการประกาศผลการสอบ <30 ธ.ค. 51>

ประกาศจากการงานเจ้าหน้าที่เลื่อนประกาศผลสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จากวันที่ 30  ธันวาคม 2551 เป็นภายในวันที่ 7 มกราคม 2552 โปรดติดตามผ่านทางwww.suthep.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่


รายการการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรมปกครอง <29 ธ.ค. 51>กรมการปกครอง ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการ

ในรอบปีงบประมาณ 2552 ในรูปแบบสารคดีความยาวประมาณ 5 นาที

ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ผ่านทางรายการ Focus On 5

ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลาประมาณ 11.00 น.


จึงมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

พร้อมได้แนบตารางการออกอากาศมาพร้อมกันนี้ตารางการออกอากาศ 142_68_0117-6431-2.jpg (467 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <22 ธ.ค. 51>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


----------------------------------------

ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา นั้น เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกรายแล้ว

ปรากฏมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร

ดังรายชื่อตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศฯ


และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบเพื่อเลือกสรร

ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดังรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศฯ

ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วย ในวันเข้ารับการเลือกสรร


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 136_64_job006.pdf (151 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 136_65_job5.pdf (72 KB.)
วันเวลาและสถานที่สอบ 136_66_job007.pdf (62 KB.)
เชิญเข้าร่วมอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี <19 ธ.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุน แก่ผู้ประกอบการกิจการ/ผู้เสียภาษี

ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ ประกอบกับเทศบาลตำบลสุเทพได้รับรางวัล

ความพยายามในการจัดเก็บภาษี จากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งเงินรางวัลที่ได้รับส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  และคืนกำไรให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้เสียภาษี


ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพจึงได้จัดทำ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้"

เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ/ผู้เสียภาษีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี
 
และได้รับทราบช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ในวันที่ 28 มกราคม 2552

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมศิรินาถ กาเด้นท์
อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้เทศบาลตำบลสุเทพ จึงใครขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอความกรุณาทานได้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 9 มกราคม 2552

อนึ่งทางเทศบาลได้จัดเตรียมของรางวัล อาทิ ทีวีสี หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ฯลฯ

เพื่อจับฉลากหลังเสร็จสิ้นการอบรม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                               นายทวีพงษ์ หินคำ
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี 152_75_scan0003.pdf (249 KB.)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกาต่อระดับปริญญญาโท ปี 2552 <18 ธ.ค. 51>

มหาวิทยาลัยพาพัยเปิดรับสมัครนักศึกษา เพือ่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต

1.2หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต(MBA)

1.3หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(LL.M)

1.4.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยศิลป์ (M.A.(Music))

1.5.หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(TESOL)หลักสูตรนานาชาติ

1.6หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาศาสตร์  (Linguistics)

1.7หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(IMBA)หลักสูตรนานาชาติ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา โทรศัพท์ 05385-1475 หรือ 05324-12559 ต่อ 240/241 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3/11 /51 หรือDownload  ใบสมัครได้ที่ www.payap.ac.th


ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ <18 ธ.ค. 51>

กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนฟังรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ช่วงเวลา "มหาดไทยชวนรู้  โดยเป็นการออกอากาศสดจากกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น."คลื่นความถี่ FM 91.0Mhz(สวพ.91) หรือ ทางwww. mahadthai.comได้อีกช่องทางหนึ่ง


ขยายเวลาการจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.)พ.ศ.2552 <18 ธ.ค. 51>

สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พศ.2552 พร้อมวองในราคาแผ่นละ6 บาท สามารถสั่งซื้อระบุจำนวนที่ต้องการ และสถานที่จัดส่ง และโอนเงินเข้าบัยชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ   ชื่อบัญชี  "ส.ค.ส.สถ." ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 059-0-03904-0 และส่งแฟกซ์ใบสั่งซื้อพร้อมสำเนาใบโอนเงิน ไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แฟกซ์ 02-2419019 หรือ 02-2419009  เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งโดยจะจัดส่งได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือ www.Thailocaladmin.go.th
รับรองมาตราฐานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ <09 ธ.ค. 51>

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามระเบียบ กฏหมายและตามอำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 5496 มาตรา 50(5) และได้มีบุคลากร ครุภัณฑ์

เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการดับเพลิงและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เหมาะสม ในการช่วยเหลือประชาชนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอืน

ได้ตรงตามมาตรฐานที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่


ท่าอากาศยาน แจ้งจะทำการจุดไฟฝึกซ้อมดับเพลิง <09 ธ.ค. 51>
ด้วยท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการจุดไฟ

ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลาประมาณ 13.00 - 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจ รวมพลังคนรักพ่อ <01 ธ.ค. 51>
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในงาน

“รวมพลังคนรักพ่อ”
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5 ธันวาคม 2551


นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลวันพ่อ
 
ในการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร


ซึ่งปีนี้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ

ตลอดจนเทคนิคการการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผ่านการสะท้อนของแสงเลเซอร์ออกมาเป็นสีสันตระการตาให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ผ่านม่านน้ำพุดนตรี ที่มีความสูงถึง 15-30 เมตร และกว้าง 45 เมตร

และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อหลวงของชาวไทย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ มาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมรับฟัง

บรรเลงโดยวงดุริยางค์นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาคม

ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อนึ่ง ในวันพิเศษนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบของขวัญวันพ่อให้กับทุกท่าน

โดยการเปิดให้เข้าชมส่วนแสดงสัตว์จากัวร์เทรล เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และหลังจากนั้นได้จัดให้เป็นวันพิเศษสุดสำหรับพ่อโดยเฉพาะในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรม


วันพ่อแห่งชาติปีนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงความสามัคคี

โดยพร้อมใจกันร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ได้ที่สถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้แสดงพลังความจงรักภักดีในงาน


“รวมพลังคนรักพ่อ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 19.00 น.

ณ ลานแสดงน้ำพุดนตรี


พลาดไม่ได้กับโอกาสในการแสดงความรักพ่อรูปแบบใหม่ที่จะประทับใจ

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติไม่มีใครเหมือน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทร.053-999000 ต่อ 1064 หรือ 0-2357 3580
และ ww.chiangmainightsafari.com
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com