เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 64 คน
สถิติเดือนนี้ 22441 คน
สถิติปีนี้ 159798 คน
สถิติทั้งหมด 2158313 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่ม1ตค. <19 ก.ย. 51>ห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่ม1ตค.


นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกาศห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ
แก้ปัญหาการจราจรแออัด เริ่ม 1 ต.ค. นี้

นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า
เนื่องจากการจราจรหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร มีการจอดรถรับส่งนักท่องเที่ยว
และผู้มานมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมทั้งมีผู้นำสินค้ามาวางจำหน่ายบริเวณทางเท้า
และเกาะกลางถนน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จ.เชียงใหม่ จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และที่ประชุมมีมติห้ามรถยนต์ทุกประเภทจอดรถรับส่งผู้โดยสารบริเวณด้านหน้า ทางขึ้นวัด
โดยขอความร่วมมือให้ไปจอดในที่จอดรถ ซึ่งจะมีการให้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ที่ไม่ต้องการเดินไกล โดยคิดค่าบริการไป-กลับ คนละ 20 บาท
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป
ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน <12 ก.ย. 51>ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน

โดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิง

ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง

ในวัน พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลาประมาณ 13.00-16.00 น.ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551 <11 ก.ย. 51>เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ทุกท่าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551

มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

และปรึกษากิจการของสภาฯ


     ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551 ในวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 และขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์

การเปิดประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                            ขอแสดงความนับถือ

                                              นายศุกร์  อธิกร

                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 93_51_64804024.pdf (486 KB.)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.หม่อง ทองดี <04 ก.ย. 51>ด.ช.หม่อง ทองดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 5  และจะได้เข้าวร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ญี่ปุ่นในต้นปีหน้าอีกครั้ง

น้องหม่องได้ให้สัมภาษณ์ว่า "ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สนุกมาก ได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ อีกหลายคน และจะนำวิธีการพับเครื่องบินกระดาษไปสอนเพื่อน ๆ ที่
โรงเรียนให้ได้ทดลองเล่นกัน" 


-------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจาก
ผู้จัดการออนไลน์ 
24 สิงหาคม 2551

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <22 ส.ค. 51>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน

เข้ารับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ          อาศัยอำนาจตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2  การประชุม ข้อ 24 วรรค 3  และหมวด 9  การรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 117 วรรค 3  สภาเทศบาลตำบลสุเทพ  จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

         1.    แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เรียบร้อย
         2.    ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯก่อนเข้ารับฟังการประชุม
         3.    อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้เข้าฟังการประชุม
         4.    ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุม
         5.    กรณีมีข้อซักถามต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภาฯ ก่อน
        
         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         ประกาศ  ณ  วันที่  22  สิงหาคม  2551การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 473_632_22082551.pdf (112 KB.)
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน <22 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง  “บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน”    โครงการ  การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชุนภาคเหนือเพื่อการพึ่งตนเอง  ในวันศุกร์ที่  22  สิงหาคม  2551   เวลา  08.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา  (สถาบันวิจัยสังคม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  น.ส.วัชราภรณ์  เวียงอินทร์  หมายเลขโทรศัพท์  053 - 942480


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง <22 ส.ค. 51>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

หมวด 2 การประชุม ข้อ 24 วรรค 3 และ หมวด 9 การรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 177 วรรค 3

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย

2. ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อนเข้ารับฟังการประชุม

3. อยู่ในสถานที่ ที่จัดไว้ให้ผู้เข้าฟังการประชุม

4. ไมีกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุม

5. กรณีมีข้อซักถามต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อน


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาส ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551


นายศุกร์ อธิกร

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังฯ 362_162_004.pdf (148 KB.)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 <20 ส.ค. 51>เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพทุกท่าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรึกษากิจการของสภาฯ

      ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
 
ครั้ง 2 ประจำปี 2551 ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

ชั้น 3 การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดดทราบ


                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                   (นายศุกร์ อธิกร)

                                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ 92_50_scan0001.pdf (227 KB.)
เชิญตรวจดูแผนผังและข้อกำหนด ผังเมืองเชียงใหม่ <20 ส.ค. 51>   

      กรมโยธาธิการ และผังเมือง ได้ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง

ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของผังเมืองรวม     กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกันจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย

หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลสุเทพ ไปตรวจดูแผนผัง

แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการคมนาคมและขนส่ง ข้ำกำนหดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551


ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่เดินของผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


     เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองอจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด

พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะ กรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วย

กับคำร้องก็สั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วย

กับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเสนอผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป
ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการ <15 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ

เฉลิมพระเกียรติ   12  สิงหา  มหาราชินี 

ในวันที่  23  สิงหาคม  2551   เวลา  8.30 น. – 16.00 น. 

ณ  สนามเปตอง  บ้านพระเจ้านั่งโก๋น  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 


------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

โทร.  053-999282  ,  081-9525164  (คุณสายพิณ  ยานะ)
  โทรสาร  053-999222 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com