เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 77 คน
สถิติเดือนนี้ 13898 คน
สถิติปีนี้ 105792 คน
สถิติทั้งหมด 2487184 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย <26 พ.ค. 51>

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ศูนย์พัฒนสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 14 จำนวน 5 ราย รายละ 1,500 บาท โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพอื่ ประชาชน <15 พ.ค. 51>
ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ

เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

***************************

ตามมติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ .ศ. 2546

และมาตรา 52 หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤ ษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนนั้น


ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการ ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขัดข้องไม่สามารถ

ดำเนินการได้ให้เ สนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาวินิจฉัย สั่งการต่อไป


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพอื่ ประชาชน 243_88_0103.pdf (276 KB.)
กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 <29 เม.ย. 51>

กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 จำนวน 429 คน ซึ่งเป็นกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 393 คน และ กรณีมีเรื่องร้องเรียนจำนวน 36 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ * นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายทวีพงษ์ หินคำ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 2 เขต ลำดับที่ 92 - 94 ตามลำดับ


กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 19_17_54_2551.pdf (227 KB.)
ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ดำหัวผู้สูงอายุ" <10 เม.ย. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสุเทพทุกท่าน เข้าร่วมงาน \"ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ดำหัวผู้สูงอายุ\" ในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา บ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ดำหัวหมื่นปี๋ ดูดนตรี กิ๋นลาบ ผ่อมวย ม่วนอก ม่วนใจ ปี๋ใหม่เมือง กับเทศบาลตำบลสุเทพ
อบรมโปรแกรมการบริหารเว็บไซต์ <28 มี.ค. 51>

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพได้เชิญตัวแทนจากกองงานภายในจัดอบรมโปรแกรมการบริหารเซ็บไซต์ www.suthep.go.th ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาล เมื่อวันี่/28,มี.ค. 2551 โดยมี Click2solutions บริการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว.
การเรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง <21 มี.ค. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร ตามลำดับที่ที่สอบได้ ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง โดยจะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประมาณปลายเดือน เมษายน 2551 เนื่องจากต้องเสนอให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ให้ความเห็นขอบในการสั่งจ้าง ผู้ได้รับการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไป เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี โดยขี้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง <21 มี.ค. 51>

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


9_14_job.doc (98 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) <18 มี.ค. 51>

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา โดยได้ดำเนินการเลือกสรร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศฯ และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 19 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันที่ทำการเลือกสรร อ่านประกาศจากเทศบาลตำบลสุเทพ และดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก เอกสารดาวน์โหลดข้างล่างนี้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 8_12_interview.pdf (121 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <14 มี.ค. 51>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ---------------------------------------- ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา นั้น เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ-ตำแหน่ง และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกรายแล้ว ปรากฏมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศฯ และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบเพื่อเลือกสรร ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดังรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศฯ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันเข้ารับการเลือกสรร เอกสารประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สามารถดูได้จากเอกสารดาวน์โหลดข้างล่างนี้


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6_5_Suthep Announcement 1.pdf (77 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 6_6_Position 1.pdf (140 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 6_7_Position 2.pdf (100 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 6_8_Position 3.pdf (66 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 6_9_Position 4.pdf (68 KB.)
กำหนดการสอบและสถานที่สอบ 6_10_Appendix 2.pdf (75 KB.)
เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ <07 มี.ค. 51>เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551

เรียน กำนันตำบลสุเทพ และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลสุเทพ ทุกหมู่บ้าน

     
      ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้อนุญาตให้สภาเทศบาลตำบลสุเทพ เปิดประชุม สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป มีกำหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน

เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในเทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาด

เงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551

      สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 11มีนาคม 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 และขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง


     จึงเรียนมาเพื่อนโปรดพิจารณา


                                                                  ขอแสดงความนับถือ


                                                                    นายศุกร์ อธิกร

                                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 95_53_scan0002.pdf (423 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com