วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 56 คน
สถิติเดือนนี้ 18238 คน
สถิติปีนี้ 265962 คน
สถิติทั้งหมด 2647354 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ <25 ก.ค. 51>คลินิกเกษตรเคลื่อนที่


ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

ระหว่างวันที่  28  กรกฎาคม – 1  สิงหาคม  2551
เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ  พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
  ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย

-     การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
   ให้บริการคลินิกหลัก 8 คลินิก ได้แก่
    1. คลินิกพืช (กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว)
    2. คลินิกดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)
    3. คลินิกปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)
    4. คลินิกประมง (กรมประมง)
    5. คลินิกบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
    6. คลินิกชลประทาน (กรมชลประทาน)
    7. คลินิกสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
    8. คลินิกกฎหมาย (สำนักงานการปฏิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม)

-     นิทรรศการ/การสาธิต  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
-     การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตลำไย
-     นิทรรศการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่  ของภาครัฐและภาคเอกชน
-     มหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


โดยจะมีพิธีเปิดงาน  ในวันที่  28  กรกฎาคม  2551  เวลา  10.30 น. 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน


 สิทธิพิเศษสำหรับชาวตำบลสุเทพ 
จะมีการทำหมันสุนัขและแมว ฟรี !!!
(จำนวนจำกัด)
ในวันที่  1  สิงหาคม  2551 เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.
 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น <15 ก.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ จะจัดทำเทศบัญญัติฯ เรื่อง

การควบคุมการก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


อันเนื่องมาจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เช่น การจราจร เหตุรำคาญ ฯลฯ

จากการก่อสร้างอาคารสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก


ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการสร้างตึกสูงในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2551

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้การประชุม และการจัดทำเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่

หมู่ 1 บ้านเชิงดอย, หมู่ 8 บ้านหลิ่งห้า, หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ และ หมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอ

เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น

แผนที่สถานที่ประชุม 42_21_scan0002.pdf (250 KB.)
กำหนดการ การประชุมรับฟังความคิดเห็น 42_22_001.pdf (44 KB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2551 <09 ก.ค. 51>


     กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ


มติที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และจัดลำดับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านการพิจารณาของประชาคมหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
จำนวน 245 ราย ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 170 ราย


โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการติดประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม)
จำนวน 170 ราย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
39_102_39_20_m002.pdf (143 KB.)
คำขออภัย ต่อนายทวีพงษ์ หินคำ <08 ก.ค. 51>

..
"ดอยสุเทพ-ปุย"จำกัดนักท่องเที่ยว5 จุดธรรมชาติ-ค้างคืนไม่เกิน 500 คน <02 ก.ค. 51>อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย เร่งแจกใบปลิวเริ่มจำกัดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ก.ค. เน้นเส้นทางธรรมชาติ-บ้านพักเป็นหลัก ค้างคืนไม่เกิน 500 คน ขณะที่เส้นทางธรรมชาติจำกัดคนตามช่วงเวลา ขณะที่พระตำหนักภูพิงค์ - พระธาตุดอยสุเทพ เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจำกัดนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ใน 10 อุทยานแห่งชาติชื่อดัง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นหนึ่งในอุทยานที่อยู่ในภาวะวิกฤติที่สุดจนไม่สามารถฟื้นฟูได้เลย หากไม่มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแล้วด้วยการแจกใบปลิวให้แก่นัก ท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวแบบไป-กลับสูงถึงปีละ 2 ล้านคน หรือประมาณเดือนละ           3 แสนคน ซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับของอุทยาน ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบไป-กลับได้เพียง        9 หมื่นคนเท่านั้น เบื้องต้นได้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณลานกางเต็นท์และบ้านพักของอุทยานไม่เกิน 200 คนต่อวัน และบริเวณลานกางเต็นท์ยอดดอยปุยไม่เกิน 300 คนต่อวัน

 

ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ น้ำตกห้วยแก้ว มีการจำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกินชั่วโมงละ 1,100 คน
น้ำตกวังบัวบานชั่วโมงละ 100 คน น้ำตกแม่สาชั่วโมงละ 1,300 คน น้ำตกหมอกฟ้าชั่วโมงละ 190 คน และน้ำตกตาดหมอกชั่วโมงละ 100 คน ในส่วนของพระธาตุดอยสุเทพและพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการจำกัดจำนวนอีกครั้ง


" การประกาศจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่จะเป็นการกระจายให้เดินทางมาตลอดทั้งปี เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวและช่วงสุด สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดการแออัดและกระจุกตัวมากเกินไป ซึ่งเกินขีดความสามารถของอุทยานที่จะรองรับได้ และยังทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทรุดโทรม"  นายอัมพรกล่าว


หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 4/2551 <30 มิ.ย. 51>

 

 

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 4/2551

วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

 

 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 4/2551 98_56_meeting04.pdf (122 KB.)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 -2554) <30 มิ.ย. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)

โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ 32 แนวทางการพัฒนา

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลสุเทพ มีมติเห็นชอบเมื่อคราว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่2/2551

วันที่ 24 มิถุนายน 2551 เรียบร้อแล้ว แล้วให้เป็นไปตามระเบียบ

จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)

ต้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551

ประการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) 37_19_scan0001.pdf (421 KB.)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 <28 มิ.ย. 51>เรือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

เรียน กำนัดตำบลสุเทพ/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/ประธานประชาคมตำบลสุเทพ/ประธานประชาคมทุกหมู่บ้าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรึกษากิจการของสภา


      ในการน้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเรียนชิญท่านใเกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 251 วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 0 น.

ณณ ห้องประชุมสภาเททศาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 เป็นต้นไป และขอววาามร่วมมือจจากท่าน

ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ให้ประาชนได้รับทรายโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง


      จึงเรียนมาเพื่่อโปรดทราบ


                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                                          นายศุกร์ อธิกร

                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 94_52_scan0001.pdf (395 KB.)
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 3/2551 <20 มิ.ย. 51>

 

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 3/2551

วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 3/2551 97_55_meeting03.pdf (110 KB.)
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก <18 มิ.ย. 51>

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เนื่องด้วยในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลสุเทพ มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 14 ราย (ข้อมูลจากสถานีอนามัยตำบลสุเทพ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2551) และยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ป่วยโดยมีอาการสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ สถานีอนามัยตำบลสุเทพ และ อสม. ได้ออกดำเนินการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนช่วยกันสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบ้านและชุมชน และดำเนินการพ่นยาฆ่ายุงภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง และพบปัญหาว่าขณะที่ทางเทศบาลตำบล สุเทพเข้าไปพ่นยาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นยาภายในบริเวณบ้าน และมีบางหลังที่ปิดประตู หน้าต่าง หรือเจ้าของบ้านไม่อยู่ ไม่สามารถเข้าไปพ่นยาและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

หากยังปล่อยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลุกลามไปมากกว่านี้ โดยที่ไม่ร่วมมือกันเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมได้

          ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ในการดูแลสุขภาพของท่านและสมาชิกในครอบครัว ระมัดระวังโรคไข้เลือดออก โดยการป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว ไม่ให้ถูกยุงกัด ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้านของท่านอย่างจริงจังทุก 7 วัน และอำนวยความสะดวกให้เจ้าที่เข้าไปพ่นยา เพื่อกำจัดยุงในบริเวณบ้านของท่าน


การเตรียมความพร้อมก่อนการ
พ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียดเพื่อกำจัดยุงลาย

1. ให้เจ้าของบ้านเปิดประตู หน้าต่างบ้านไว้ และ ปกปิดอาหาร ภาชนะอุปกรณ์
    โดยเฉพาะอุปกรณ์ประกอบอาหารทุกชนิด เพื่อป้องกันสารเคมีสัมผัส

2. หลังจากพ่นสารเคมีแล้ว ให้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
    ที่มีลูกน้ำยุงลายอาศัยอยู่ อย่างต่อเนื่อง


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสุเทพ

ตารางการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 32_18_scan0001.pdf (70 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com