เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 1266 คน
สถิติเดือนนี้ 20661 คน
สถิติปีนี้ 180259 คน
สถิติทั้งหมด 2561651 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 3/2551 <20 มิ.ย. 51>

 

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 3/2551

วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร ครั้งที่ 3/2551 97_55_meeting03.pdf (110 KB.)
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก <18 มิ.ย. 51>

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เนื่องด้วยในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลสุเทพ มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 14 ราย (ข้อมูลจากสถานีอนามัยตำบลสุเทพ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2551) และยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ป่วยโดยมีอาการสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ สถานีอนามัยตำบลสุเทพ และ อสม. ได้ออกดำเนินการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนช่วยกันสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบ้านและชุมชน และดำเนินการพ่นยาฆ่ายุงภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง และพบปัญหาว่าขณะที่ทางเทศบาลตำบล สุเทพเข้าไปพ่นยาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นยาภายในบริเวณบ้าน และมีบางหลังที่ปิดประตู หน้าต่าง หรือเจ้าของบ้านไม่อยู่ ไม่สามารถเข้าไปพ่นยาและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

หากยังปล่อยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลุกลามไปมากกว่านี้ โดยที่ไม่ร่วมมือกันเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมได้

          ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ในการดูแลสุขภาพของท่านและสมาชิกในครอบครัว ระมัดระวังโรคไข้เลือดออก โดยการป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว ไม่ให้ถูกยุงกัด ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้านของท่านอย่างจริงจังทุก 7 วัน และอำนวยความสะดวกให้เจ้าที่เข้าไปพ่นยา เพื่อกำจัดยุงในบริเวณบ้านของท่าน


การเตรียมความพร้อมก่อนการ
พ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียดเพื่อกำจัดยุงลาย

1. ให้เจ้าของบ้านเปิดประตู หน้าต่างบ้านไว้ และ ปกปิดอาหาร ภาชนะอุปกรณ์
    โดยเฉพาะอุปกรณ์ประกอบอาหารทุกชนิด เพื่อป้องกันสารเคมีสัมผัส

2. หลังจากพ่นสารเคมีแล้ว ให้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
    ที่มีลูกน้ำยุงลายอาศัยอยู่ อย่างต่อเนื่อง


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสุเทพ

ตารางการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 32_18_scan0001.pdf (70 KB.)
ออกสำรวจภาษีโรงเรือน และ ที่เดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2551 <06 มิ.ย. 51>ในปี 2551 มีสถานประกอบการ ป้าย มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

และมีผู้ขออนุญาตก่อสร้างที่พักอาศัย อาคาร สถานประกอบการ

รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

เพื่อให้การทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน

และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีในปี 2552

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดเก็บได้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม


ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

เทศบาลตำบลสุเทพ


จึงขออนุญาตออกสำรวจกิจการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย

ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 มิถุนายน 2551ตารางการออกสำรวจผู้เข้าข่ายชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย
ประจำปี 2551 - 2552


วันที่
หมู่บ้านที่ออกสำรวจ
4 -6
มิถุนายน
หมู่ที่ 1, 14
9 - 11
มิถุนายน
หมู่ที่ 8 ,10
12 - 13
มิถุนายน
หมู่ที 5, 6 ,13
16 -18
มิถุนายน
หมู่ที่ 4, 7, 15
19 - 20
มิถุนายน
หมู่ที่ 2, 9, 11
23
มิถุนายน
หมู่ที่ 3


สภาวิศวกรให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ ม.เชียงใหม่ <03 มิ.ย. 51>

ด้วย สำนักงานสภาวิศวกร จะจัดให้มีการบริการสมาชิกนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ระดับภาคีวิศวกร การยื่นคำขอต่ออายุสมาชิกและใบอนุญาตฯ การขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การสมัครสอบสามัญ/ภาคี การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่ รวมทั้งการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00 &#8211; 12.00 น. ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 210 และ 211 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย <26 พ.ค. 51>

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ศูนย์พัฒนสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 14 จำนวน 5 ราย รายละ 1,500 บาท โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพอื่ ประชาชน <15 พ.ค. 51>
ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ

เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

***************************

ตามมติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ .ศ. 2546

และมาตรา 52 หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤ ษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนนั้น


ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการ ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขัดข้องไม่สามารถ

ดำเนินการได้ให้เ สนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาวินิจฉัย สั่งการต่อไป


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพอื่ ประชาชน 243_88_0103.pdf (276 KB.)
กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 <29 เม.ย. 51>

กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 จำนวน 429 คน ซึ่งเป็นกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 393 คน และ กรณีมีเรื่องร้องเรียนจำนวน 36 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ * นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายทวีพงษ์ หินคำ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 2 เขต ลำดับที่ 92 - 94 ตามลำดับ


กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 19_17_54_2551.pdf (227 KB.)
ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ดำหัวผู้สูงอายุ" <10 เม.ย. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสุเทพทุกท่าน เข้าร่วมงาน \"ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ดำหัวผู้สูงอายุ\" ในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา บ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ดำหัวหมื่นปี๋ ดูดนตรี กิ๋นลาบ ผ่อมวย ม่วนอก ม่วนใจ ปี๋ใหม่เมือง กับเทศบาลตำบลสุเทพ
อบรมโปรแกรมการบริหารเว็บไซต์ <28 มี.ค. 51>

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพได้เชิญตัวแทนจากกองงานภายในจัดอบรมโปรแกรมการบริหารเซ็บไซต์ www.suthep.go.th ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาล เมื่อวันี่/28,มี.ค. 2551 โดยมี Click2solutions บริการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว.
การเรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง <21 มี.ค. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร ตามลำดับที่ที่สอบได้ ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง โดยจะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประมาณปลายเดือน เมษายน 2551 เนื่องจากต้องเสนอให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ให้ความเห็นขอบในการสั่งจ้าง ผู้ได้รับการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไป เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี โดยขี้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com